446966

BL-FR7-PU

4902505580260

PILOT BL-FR7-PU

FriXion Ball 0.7mm

lilac

1

4.18

448542

150.001.84

3131910556886

PILOT 150.001.84

FriXion Ball 0.35mm

ass. 10+2 pcs.

1

41.78

448543

150.001.85

3131910573463

PILOT 150.001.85

FriXion Ball 0.35mm

ass. 4 pcs.

1

16.71

448544

150.001.86

3131910546795

PILOT 150.001.86

FriXion Ball 0.35mm

ass. 4 pcs.

1

16.71

448545

150.040.86

3131910547938

PILOT 150.040.86

FriXion Clicker 0.35mm

ass. 4 pcs.

1

16.71

446956

150.001.87BL08

3131910551591

PILOT 150.001.87BL08

FriXion Ball Set2Go 0.7mm

couleurs ass. 8 pcs.

1

33.43

446954

198.036.08

3131910551621

PILOT 198.036.08

FriXion Ball Journal

Gift box pcs.

1

25.16

705605

198.040.00

7610398114963

PILOT 198.040.00

FriXion Ball + Light 0.7mm

ass. 6 pcs.

1

20.89

446953

199.156.00

7610398117360

PILOT 199.156.00

FriXion Ball 0.7mm

couleurs ass. 48 pcs.

1

200.56

446963

199.158.00

7610398117353

PILOT 199.158.00

FriXion Ball 0.5mm

couleurs ass. 48 pcs.

1

200.56